ໂຮງງານຜະລິດການທ່ອງທ່ຽວ

ບັນຍາກາດພາຍໃນໂຮງງານຜະລິດVisitors: 21,540