ໂຮງງານຜະລິດການທ່ອງທ່ຽວ

ບັນຍາກາດພາຍໃນໂຮງງານຜະລິດVisitors: 20,705